Användarvillkor

Användarvillkor

Reduca AB

2018-05-01

 

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller från och med ovan datum och ersätter, i förekommande fall, tidigare användarvillkor. Dessa Villkor anses vara en del av avtalet mellan parterna. Avtalet och Villkoren benämns gemensamt ”Avtalet”.
Villkoren reglerar förhållandet mellan KUNDEN och Reduca AB, 556931-0138 (”REDUCA”).

 1. Omfattning
 • Reduca skall för Kunden utföra den överenskomna tjänsten/tjänsterna (”Tjänsten”)
 • Om beskrivningen av Tjänsten består av olika handlingar och i handlingarna förekommer motstridiga uppgifter har senare upprättad handling företräde.
 • Vid eventuell avvikelse mellan de Användarvillkor och de dokument till vilka hänvisning sker i dessa, ska det dokument äga företräde som ligger högst på nedanstående lista:

  Orderbekräftelse
  Kundavtal
  Särskilda villkor
  Användarvillkor

 

 1. Genomförande
 • Parterna skall samarbeta och samråda vid Tjänstens genomförande. Parterna skall utse varsin kontaktperson som har ansvar för samarbetet avseende avtalet. Motparten skall underrättas om valet av kontaktperson. Kontaktpersonernas behörighet att företräda sin part skall framgå av avtalet.
 • Reduca skall utföra sina åtaganden med för ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare och på ett fackmannamässigt sätt.

Reduca förbehåller sig rätten att anlita underkonsult för utförande av tjänsten. Reduca ansvarar för underkonsults arbete som för sitt eget.

 • Kunden skall lämna Reduca tillgång till den information och underlag avseende Kundens verksamhet som är erforderliga för Tjänstens genomförande.
 • Part skall utan dröjsmål meddela motparten sedan han fått kännedom om förhållande som kan medföra ändring av betydelse för Tjänstens genomförande.
 • Reduca skall inte anses agera som försäkringsmäklare i förhållande till Kunden, enligt Lag (2005:405) om försäkringsförmedling.

 

 1. Ansvar
 • Reduca ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som Reduca orsakat Kunden genom försummelse. Reduca tar inget ansvar för eventuella fel som orsakats av brister i Kundens tekniska utrustning eller förbindelse till Tjänsten.
 • Parts skadeståndsansvar skall, utom i fall som avses i punkt 6, vara begränsat till ett sammanlagt belopp om 5 prisbasbelopp, dock högst till arvodet för Tjänsten. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, gällande vid tiden för skadans uppkomst.
 • Part ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.
 • Begränsningen i parts skadeståndsskyldighet enligt ovan gäller inte om skada uppstått till följd av uppsåt eller grov vårdslöshet.
 • Om Reduca varit försumlig vid utförandet av Tjänsten skall Reduca utan oskäligt uppehåll där så är praktiskt möjligt avhjälpa fel som Kunden reklamerat inom tid som framgår av p. 3.6 nedan. Reducas skyldighet gäller inte om korrigering av felet medför olägenheter och kostnader som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Kunden. I det fall Reduca inte har korrigerat felet har Kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för felaktigt utfört arbete.
 • Part skall framställa anspråk på ersättning för att inte förlora sin rätt till talan senast tre månader efter det att parten märkt eller bort märka grunden för kravet, dock senast tolv månader efter det att arbetet har utförts.
 • Reduca garanterar en genomsnittlig årlig upptid/tillgänglighet för Tjänsten om 99,7%. För det fall den faktiska upptiden/tillgängligheten understiger 99,7% under ett år äger Kunden, som enda påföljd, rätt till prisreduktion på abonnemangsavgiften med 10 %.

 

 1. Rättigheter

Kunden erhåller en i tiden obegränsad icke exklusiv rätt att för avtalat ändamål nyttja och vid detta egna nyttjande modifiera och mångfaldiga resultatet av det av Reduca utförda arbetet inom ramen för Tjänsten. I det fall i Reducas arbete ingår delar som Reduca angivit tillhör tredje man, får Kunden ej modifiera eller mångfaldiga sådana delar utan rättighetsinnehavarens samtycke.

Kunden erhåller ingen rätt till för Tjänsten bakomliggande mjukvara, källkod, manualer, varumärken eller liknande – utan ges genom detta avtal en för avtalstiden tidsbegränsad rätt att nyttja dessa immateriella rättigheter enbart i den mån det är nödvändigt för brukande av Tjänsten.

 

 1. Rättighetsklarering
 • Part, som tillhandahåller material, svarar för att han har från rättighetsinnehavaren inhämtat de rättigheter som erfordras för utförandet av Tjänsten i enlighet med detta avtal.
 • Kunden förbinder att följa gällande lagar, myndighetsföreskrifter och den allmänna etik som gäller för användandet av Tjänsten. Kunden skall även följa de anvisningar för användandet av tjänsterna som meddelas av Reduca. Kunden får inte använda tjänsterna så att det medför skada eller olägenheter för Reduca, dess kunder eller tredje man.
 • Reduca ansvarar för att det beträffande sådant material, som tillhandahålls inom ramen för Tjänsten, ej erfordras någon ytterligare licens eller royaltybetalning för Tjänstens nyttjande enligt avtalet, utöver vad som angivits i avtalet.

 

 1. Intrång i immateriell rätt

Reduca åtar sig att på egen bekostnad försvara Kunden om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång på grund av dennes användning i Sverige och andra överenskomna länder av resultatet av Reducas arbete och intrånget är hänförligt till Reducas arbete eller material som Reduca tillfört. Reduca åtar sig vidare att ersätta Kunden för de kostnader och skadestånd som denne genom förlikningen eller dom kan bli skyldig att utge. Reducas åtagande gäller endast under förutsättning, dels att Reduca inom skälig tid skriftligen underrättats av Kunden om framförda anspråk eller väckt talan, dels att Reduca ensam får bestämma över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning. Om intrång slutligen befinns föreligga och Reduca på sätt ovan anförts fått deltaga i rättegång eller förlikning eller om det enligt Reducas egen bedömning är troligt att sådant intrång föreligger, skall Reduca på egen bekostnad tillförsäkra Kunden fortsatt användning av Reducas arbete eller ersätta den del som utgör intrång med annan del, som kunden skäligen kan godkänna och vars användning inte innebär intrång eller ändrar den så att intrång inte föreligger. Reduca är inte ansvarig för intrångsanspråk som grundas på material som Kunden tillfört eller tillhandahållit, jmf p. 5.1. Reducas ansvar för intrång i immateriella rättigheter är begränsat till vad som stadgas i denna punkt.

 

 1. Tredjepartsprodukter

Om Reduca vid utförandet av Tjänsten tillhandahåller Tredjepartsprodukt gäller för Kundens nyttjande av sådan i stället för vad som anges i detta avtal leverantörens för Tredjepartsprodukten licensvillkor. Med Tredjepartsprodukt avses innehåll, programprodukt eller verktyg, som särskilt angivits vara Tredjepartsprodukt.

Kunden förbinder sig att i förekommande fall ingå och upprätthålla för Tjänstens utförande nödvändiga licensavtal med leverantörer av Tredjepartsprodukter.

 

 

 1. Sekretess
 • Vardera parten förbinder sig att inte utan motpartens medgivande till tredje man under avtalstiden och en period av tre (3) år därefter utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet (”Konfidentiell Information”). Information som parten angivit vara konfidentiell ska alltid anses utgöra Konfidentiell Information.
 • Konfidentiell Information innefattar inte information som part visar är allmänt känd eller allmänt tillgänglig oberoende av parts åtgärder; part haft kännedom om innan informationen erhölls från den andre parten; eller part rättmätigt erhållit från tredje part som haft rätt att överlåta eller sprida informationen.

 

 1. Ersättning
 • Ersättning för Tjänsten utgår i form av en årlig abonnemangsavgift. Om inte annat anges i avtalet eller särskilt överenskommits utgår ersättning för kundanpassning av Tjänsten till löpande räkning enligt avtalade timpriser eller, om inga timpriser avtalats, Reducas prislista.
 • Reduca har rätt att ändra abonnemangsavgifterna för Tjänsten under aktuell avtalsperiod. Sådan ändring skall meddelas Kunden senast 6 månader innan det att ändringen träder i kraft. För det fall Kunden inte accepterar ändringen har Kunden rätt att säga upp avtalet till dagen för ikraftträdande av de nya avgifterna. Sådan uppsägning skall ske skriftligen och vara Reduca tillhanda senast 30 dagar innan prisändringen träder ikraft. Prissänkning måste ej aviseras
 • I avtalet angivna arvoden och kostnader är angivna exklusive mervärdesskatt. Om inte annat framgår av avtalet, äger Reduca rätt att en gång per år ändra avtalade timarvoden i överensstämmelse med förändringen enligt SCBs IT-Konsultindex, med det kvartal under vilket avtalet undertecknades som baskvartal.
 • Ersättning för utlägg såsom resor, traktamenten och liknande utgår i den mån särskild överenskommelse träffas mellan parterna.
 • Om Reduca förorsakats merarbete eller merkostnader på grund av omständighet som Kunden ansvarar för, ska Kunden ersätta Reduca för sådant merarbete till löpande räkning enligt avtalade timpriser eller, om inga timpriser avtalats, Reducas prislista och för övriga faktiska merkostnader.
 • Betalningsvillkor är trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning äger Reduca rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag.
 • Är Kunden i dröjsmål med betalning och Reduca skriftligen anmodat Kunden att betala förfallet belopp, får Reduca 30 dagar efter skriftlig underrättelse därom avbryta fortsatt arbete till dess Kunden erlagt utestående fordringar.

 

 1. Personuppgifter

Kunden ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och dataskyddsregler. Reduca skall följa Kundens instruktioner angående behandling av personuppgifter.

Kunden är personuppgiftsansvarig och Reduca är personuppgiftsbiträde. Behandling av personuppgifter ska i förekommande fall utföras enligt de föreskrifter som parterna överenskommit i separat Personuppgiftsbiträdesavtal.

 

 1. Rätt att stänga av tjänst

Reduca har rätt att med omedelbar verkan avbryta leverans av samtliga eller delar av Tjänsterna och att (i förekommande fall) frånkoppla, stänga av eller spärra åtkomst till Tjänsten i följande fall;

 • om och i den utsträckning som Reduca får ett föreläggande från statlig myndighet eller tillsynsmyndighet för att uppfylla ändringar i lagar eller regelverk (eller verkställighet därav) eller ett domstolsföreläggande,
 • om Kunden försummar att fullgöra väsentlig förpliktelse i Avtalet eller tillhörande dokument och inte vidtar rättelse inom fjorton (14) dagar efter mottagande av skriftlig anmaning att vidta rättelse med angivande av försummelsen,
 • om Kunden försummar att efter skriftlig påminnelse/krav betala förfallen faktura till Reduca och inte betalar inom fjorton (14) dagar från påminnelsen/kravet.
 1. Ändring av avtal

Reduca har rätt att ändra dessa användarvillkor genom publicering av uppdaterade villkor på Reducas webbplats och avisera Kunden om detta. I de fall Kunden använder tjänsten 30 dagar efter sådan avisering anses Kunden ha accepterat sig bunden till det nya avtalet.

 

 1. Avtalstid och upphörande
 • Avtalstid framgår av avtalet.
 • Avtalet kan sägas upp till omgående upphörande enligt följande:

  Vardera parten äger säga upp avtalet till upphörande om andra parten väsentligt bryter mot sina åtaganden enligt detta avtal och inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, ställd till motparten med hänvisning till denna punkt, har vidtagit rättelse eller part visar att han vidtagit åtgärder för att undanröja avtalsbrottet.

  Vardera parten äger säga upp avtalet till upphörande om motparten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller eljest är på obestånd.

 • Vid Reducas uppsägning med stöd av p.13.2 har Reduca rätt till ersättning för utfört arbete samt styrkta nödvändiga kostnader, inkluderande men inte uteslutande tredjepartslicenser.

 

 1. Befrielsegrunder

Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som part ej kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om avtalets fullförande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre månader på grund av viss ovan angiven omständighet, äger part skriftligen uppsäga avtalet. Vid sådan uppsägning har leverantören rätt till ersättning enligt avtalet för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad.

 

 1. Överlåtelse
 • Avtalet får inte överlåtas utan andra partens godkännande.
 • Reduca äger dock rätt att utan Kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta avtal.

 

 1. Tvistlösning

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol, i enlighet med svensk lag, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Oaktat ovanstående äger Reduca rätt att anhängiggöra talan eller krav inför annan allmän domstol eller kronofogdemyndighet vad gäller Kunds obetalda fordringar avseende Tjänsten.

 

GDPR - Personuppgiftsbiträde

2018-05-25

Bakgrund

Personuppgiftsansvarige nyttjar, enligt separat avtal, en tjänst (nedan ”tjänsten”) av Personuppgiftsbiträdet, i vilken personuppgifter behandlas. Personuppgiftsbiträdet garanterar att denne besitter nödvändig teknisk och organisatorisk kapacitet och förmåga att för Personuppgiftsansvarige behandla personuppgifter vid utförandet av tjänsten enligt gällande dataskyddsregler, och i enlighet med föreskrifterna i detta avtal.

 

Definitioner

 1. Behandling, avser en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
 2. Gällande dataskyddsregler, avser Dataskyddsförordningen (GDPR) jämte därtill för var tid gällande dataskyddsreglering tillämplig i Sverige.
 3. Personuppgifter, avser varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (härefter ”Registrerad”), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 4. Personuppgiftsincident, avser en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.
 5. Tredje land, avser land utanför EES.
 6. Underbiträde, avser personuppgiftsbiträde som anlitas av Personuppgiftsbiträdet för behandling av Personuppgift

Behandling av personuppgifter

 1. Personuppgiftsbiträdet äger ej rätt att behandla Personuppgifter på annat sätt än
  1. vad som föreskrivs i detta avtal jämte dess ev. bilagor
  2. enligt gällande dataskyddsregler
  3. enligt skriftlig instruktion från Personuppgiftsansvarige
 2. Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål, senast 30 dagar från Personuppgiftsansvariges begäran;
  1. ge denne tillgång till Personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet har i sin besittning
  2. genomföra begärda ändringar, begränsningar, eller överföringar av Personuppgifter
  3. radera Personuppgift, såvida sådan radering inte står i strid med gällande dataskyddsregler eller för Personuppgiftsbiträdet annan tvingande lagstiftning eller föreskrift.
 3. För det fall Personuppgiftsansvarige har begärt radering av Personuppgifter, och radering därefter sker, skall Personuppgiftsbiträdet tillse att den raderade Personuppgiften inte kan återskapas.
 4. Personuppgiftsbiträdet ska på Personuppgiftsansvariges begäran styrka att de förpliktelser som Personuppgiftsbiträdet har åtagit sig enligt detta avtal eller vad som följer av gällande dataskyddsregler efterföljs. Personuppgiftsbiträdet ska härvid utan dröjsmål, senast inom 30 dagar från begäran, tillhandahålla Personuppgiftsansvarige relevant dokumentation som styrker uppfyllelse av dessa åtaganden. Personuppgiftsbiträdet skall i motsvarande mån tillförsäkra Personuppgiftsansvarige dessa uppgifter från eventuella underbiträden.
 5. Personuppgiftsbiträdet är skyldig att upprätthålla register över den behandling av Personuppgifter som sker på Personuppgiftsansvariges räkning. Vid begäran ska utdrag från detta register överlämnas till Personuppgiftsansvarige, eller till behörig tillsynsmyndighet. Registret skall vara i läsbart format och innehålla:
  1. Namn och kontaktuppgifter för Personuppgiftsansvarige och för Personuppgiftsbiträdet samt – om så finnes – dennes dataskyddsombud.
  2. Namn och kontaktuppgifter på eventuella underbiträden till Personuppgiftsbiträdet.
  3. De kategorier av behandling av Personuppgifter som utförs för Personuppgiftsansvariges räkning.
  4. Om överföring av Personuppgifter skett till Tredje land – uppgift om vilket/vilka länder, samt vilka skyddsåtgärder som vidtagits härför.
  5. En teknisk och organisatorisk beskrivning av de säkerhetsåtgärder Personuppgiftsbiträdet vidtagit i syfte att hindra obehörig behandling av Personuppgifter.

Personuppgiftsansvariges ansvar

 1. Personuppgiftsansvarige ansvarar för att behandlingen av Personuppgifter är laglig och har stöd i gällande dataskyddsregler.
 2. Personuppgiftsansvarige skall endast ge tillträde till Personuppgifter för Personuppgiftsbiträdet som är nödvändiga för utförandet av tjänsten.
 3. Personuppgiftsansvarige ansvarar för att de instruktioner som lämnats till Personuppgiftsbiträdet avseende behandling av Personuppgifter vid var tid är korrekta och fullständiga.

Säkerhet och tillsyn

 1. Personuppgiftsbiträdet skall verka för att begränsa tillgången till Personuppgifterna vid behandling av dessa för utförandet av tjänsten. Personuppgifterna ska behandlas med sekretess. Det åligger Personuppgiftsbiträdet att tillse att personer som skall behandla Personuppgifterna har ingått särskild sekretessförbindelse eller på annat sätt upplysts om gällande dataskyddsregler vid behandling av Personuppgifter.
 2. Personuppgiftsbiträdet skall genom lämpliga och erforderliga åtgärder tillse att Personuppgifterna skyddas mot behandling som står i strid med föreskrifterna i detta avtal eller i gällande dataskyddsregler.
 3. Personuppgiftsbiträdet ska meddela Personuppgiftsansvarige om denne kontaktats av tillsynsmyndighet, Registrerad, eller annan tredje part i syfte att få tillgång till Personuppgifter. Det åligger Personuppgiftsbiträdet att utan oskäligt dröjsmål bistå Personuppgiftsansvarige med framtagande av den information som efterfrågats.
 4. Personuppgiftsbiträdet ska utan oskäligt dröjsmål, senast inom 24 timmar, från att det kommit Personuppgiftsbiträdet till kännedom, underrätta Personuppgiftsansvarige om förekomsten eller risken för en Personuppgiftsincident. En sådan underrättelse ska innehålla all nödvändig och tillgänglig information som Personuppgiftsansvarige behöver föra att kunna vidta motåtgärder samt för att kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Underbiträden

 1. Personuppgiftsbiträdet får inte utan Personuppgiftsansvariges förtida skriftliga samtycke anlita Underbiträde för behandling av Personuppgifter enligt detta avtal. Förteckning över Underbiträden framgår av bilaga till detta avtal.
 2. Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att anlitade Underbiträden uppfyller alla tillämpliga föreskrifter i detta avtal jämte gällande dataskyddsregler vid behandling av Personuppgifter.

Överföring till tredje land

 1. För det fall Personuppgiftsbiträdet avser behandla Personuppgifter eller anlita Underbiträde i Tredje land, och sådant land av EU-kommissionen inte anses uppfylla en adekvat skyddsnivå i förhållande till gällande dataskyddsregler, ska parterna ingå särskilt tilläggsavtal avseende detta.

Ansvarsbegränsning

 1. Personuppgiftsbiträdet skall hållas skadelös gentemot tillsynsmyndigheter, Registrerad, eller annan tredje part vad gäller ersättningsanspråk, viten, eller andra påföljder som riktats mot Personuppgiftsansvarige eller Personuppgiftsbiträdet i anledning av Personuppgiftsbiträdets behandling av Personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning. Ansvarsbegränsningen gäller dock inte för ersättningsanspråk som grundas på Personuppgiftsbiträdets behandling av Personuppgifter i strid mot Personuppgiftsansvariges instruktioner eller av gällande dataskyddsregler.

Kontaktuppgifter

 1. Meddelanden enligt detta avtal ska ske skriftligen. Kontaktuppgifter framgår av gällande avtal avseende tjänst mellan parterna.

Avtalstid och ändrade avtalsvillkor

 1. Avtalstiden följer av parternas avtal avseende tjänst. Överenskommelser mellan parterna om tillägg eller justeringar i detta avtal ska ske skriftligen.
 2. För det fall Personuppgiftsbiträdet avser göra tekniska eller organisatoriska förändringar som kan påverka skyddet av Personuppgifterna skall Personuppgiftsansvarige meddelas. Ändringar av väsentlig art får inte utföras utan Personuppgiftsansvariges förtida skriftliga samtycke.
 3. Personuppgiftsbiträdet ska vid avtalets upphörande, eller på instruktion från Personuppgiftsansvarige, radera eller återlämna Personuppgifter som denne har i sin besittning, såvida detta inte är oförenligt med gällande dataskyddsregler eller för Personuppgiftsbiträdet annan tvingande lagstiftning eller föreskrift.

Tvistlösning

 1. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol, i enlighet med svensk lag, med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

Bilaga till Personuppgiftsbiträdesavtal

Parterna har i anslutning till tecknande av Personuppgiftsbiträdesavtal överenskommit vad som i denna bilaga föreskrivits om behandling av Personuppgifter.

 

 1. Ändamål med behandlingen

Personuppgiftsansvarige nyttjar tjänsten styrelseportal och hemsida av Personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsbiträdet äger endast rätt att behandla Personuppgifter för Personuppgiftsansvarige vid genomförande av ovannämnd tjänst, såvida annat inte följer av gällande dataskyddsregler eller annan för Personuppgiftsbiträdet tvingande lagstiftning.

 

 1. Typ av behandling

Personuppgiftsbiträdet kommer vid utförande av tjänsten att behandla Personuppgifter enligt följande;

Läsa, lagra, exportera, ändra och radera.

 

 1. Typ av personuppgifter

Vid utförande av tjänsten kommer Personuppgiftsbiträdet att behandla följande typ av personuppgifter:

Namn, adress, mailadresser, telefon, medlemsdatum, förrådsnummer, hyra/avgift, inflyttningsdatum, bostadsyta, antal rum, lantmäteriets lägenhetsnummer, lägenhetsnummer, köpeskilling, upplåtelseform, inre fond, ägarandel, arvode, IP-adress och personnummer.

 

 1. Kategorier av personuppgifter

Kommer s.k. känsliga personuppgifter att behandlas av Reduca? Nej.

 

 1. Geografisk placering

Personuppgifterna kommer att lagras på servrar i Sverige, Irland, Tyskland och Holland.

 

 1. Tidsbegränsning av behandling

Behandling av Personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning är tidsbegränsat till att gälla så länge avtal avseende tjänst är gällande mellan parterna, och därefter endast om, och under så lång tid som, Personuppgiftsbiträdet är skyldig enligt tvingande lag eller gällande dataskyddsregler att fortsatt behandla Personuppgifter.

 

 1. Underbiträden

Personuppgiftsbiträdet kommer att nyttja följande underbiträden vid behandling av Personuppgifter:

Underbiträde

Tjänst

Land

Kontakt

Amazon

Server

Sverige

www.aws.amazon.com

Scrive

E-Sign

Sverige

Info@scrive.com

Cellsynt

SMS tjänst

Inom EU

Support@cellsynt.se

Billogram

Fakturering

Inom EU

Support@billogram.se

Loopia

Domän/Webb/Mail

Inom EU

Support@loopia.se

 

info@reduca.se
08 - 39 39 48